Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die via de webshop schoonhorsterhouthandel.nl tot stand komen tussen Schoonhorster Houthandel, handelsnaam van De Verandaspecialist B.V. (hierna ‘Verkoper’) te Barneveld, KvK nummer 74639986, BTW nummer NL 859977456 B01 en de natuurlijke of rechtspersoon die producten koopt, hierna te noemen “Koper”.
 2. Verkoper is gerechtigd om de voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen.
 3. Het kan voorkomen dat Verkoper niet altijd strikte naleving van de voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Verkoper het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de voorwaarden te verlangen.
 4. Als een bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Daarnaast zal de nietige of vernietigde bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2. Aanbod en overeenkomst

 1. Een aanbod vervalt als de producten tussentijds niet meer beschikbaar zijn.
 2. Mocht op de website van Verkoper een fout staan vermeld, dan kan Koper daaraan geen rechten ontlenen als Koper wist of had kunnen weten dat er sprake was van een vergissing of verschrijving.
 3. De inhoud van alle aangeboden informatie – zoals afbeeldingen, beschrijvingen of specificaties – blijven eigendom van Verkoper. Daarnaast is alle aangeboden informatie – bijvoorbeeld met betrekking tot kleur, eigenschappen en maten – zo nauwkeurig mogelijk maar niet bindend.
 4. Tussen Verkoper en Koper komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Koper akkoord is gegaan met deze voorwaarden en Koper het bestelproces op de website van Verkoper heeft afgerond.

Artikel 3. Verplichtingen van Koper

 1. Koper is verplicht om alle gegevens en/of informatie die Verkoper aangeeft nodig te hebben, tijdig en volledig aan Verkoper ter beschikking te stellen. Koper staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die gegevens en/of informatie.
 2. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan Koper weet of kan weten dat zij voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijn, dan stelt Koper Verkoper van die feiten en omstandigheden op de hoogte.

Artikel 4. Levering

 1. De bestelde producten worden bij het door Koper opgegeven adres geleverd.
 2. Verkoper heeft het recht om bepaalde leveringen te laten verrichten door derden.
 3. Verkoper is gerechtigd om een bestelling met meerdere producten in delen te leveren en de geleverde gedeeltes afzonderlijk te factureren.
 4. Is voor de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Dit betekent dat Koper Verkoper een redelijke termijn moet geven om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.
 5. In uitzondering op lid 4 geldt dat als Koper een consument is, de leveringstermijn 30 dagen bedraagt, tenzij anders overeengekomen.
 6. Koper is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Als Koper afname weigert, dan mag Verkoper de producten opslaan voor rekening en risico van Koper.
 7. Verkoper levert de producten enkel op een bereikbare losplaats voor vrachtwagens, waarbij naast de vrachtwagen kan worden gelost. Koper is verplicht om voor een dergelijke losplaats zorg te dragen. De chauffeur van Verkoper zal ter plaatse beoordelen of de losplaats voldoet aan de hiervoor gestelde eisen.
 8. Koper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van producten.

Artikel 5. Herroeppingsrecht

 1. Uitsluitend Koper die een consument is, kan gebruik maken van het herroepingsrecht zoals vermeld in dit artikel.
 2. Het herroepingsrecht houdt in dat de consument de overeenkomst gedurende een bedenktermijn van 14 dagen zonder opgave van redenen kan ontbinden (beëindigen).
 3. De consument kan geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht als de producten specifiek voor de consument zijn gemaakt of aangepast.
 4. Als de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, moet de consument hiervan schriftelijk melding maken bij Verkoper. De consument kan deze melding doen met behulp van het Europese Modelformulier voor herroeping of op andere schriftelijke en duidelijke wijze.
 5. De consument moet de producten met alle toebehoren vervolgens binnen 14 dagen na de in lid 4 bedoelde melding naar Verkoper terugsturen.
 6. Tijdens de bedenktermijn moet de consument zorgvuldig met de producten om gaan. De consument mag de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument de producten wil behouden.
 7. Indien de consument de producten beschadigt, mag Verkoper de schade (waardevermindering) bij de consument in rekening brengen. De consument ontvangt in dat geval een lager bedrag terug dan de consument aan Verkoper heeft voldaan.
 8. Het risico en de bewijslast voor het op tijd terugsturen van de producten komen voor rekening van de consument. De consument moet het verzendbewijs dan ook goed bewaren.
 9. De verzendkosten voor het terugsturen van producten zijn voor rekening van de consument, tenzij de consument van Verkoper een verkeerd product heeft ontvangen.
 10. Zodra Verkoper de in lid 4 bedoelde melding heeft ontvangen, betaalt Verkoper het door de consument betaalde bedrag – of een lager bedrag ingeval van waardevermindering – binnen 14 dagen aan de consument terug.

Artikel 6. Prijzen en betaling

 1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 2. De betalingsmogelijkheden via de webshop zijn via iDEAL en vooraf via bankoverschrijving.
 3. Zakelijke afnemers, kunnen in overleg achteraf betalen. De Koper verplicht om het verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Als Koper niet binnen 14 dagen volledig en tijdig heeft betaald, stelt Verkoper Koper nogmaals in de gelegenheid om binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen (ingebrekestelling). Voldoet Koper het verschuldigde bedrag opnieuw niet, dan is de consument-Koper wettelijke rente en incassokosten aan Verkoper verschuldigd conform de Wet BIK. Voor de zakelijke Koper, niet zijnde een consument, komen in geval van niet-tijdige betaling alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van Koper.
 4. Verkoper heeft het recht om de betalingen die Koper aan Verkoper voldoet eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opgebouwde rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Verkoper is gerechtigd om de levering van producten op te schorten en/of te staken als Koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van Koper niet op.

Artikel 7. Website en privacy

 1. Verkoper stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en voortdurend toegankelijk te houden. Verkoper kan dit alleen niet garanderen. Verkoper rekent op begrip van Koper tijdens mogelijke storingen op of onderhoud van de website. Koper kan Verkoper in ieder geval niet aansprakelijk stellen voor de schade die Koper lijdt wegens het feit dat de website van Verkoper niet toegankelijk is.
 2. Verkoper respecteert de privacy van Koper en behandelt de ontvangen persoonlijke informatie vertrouwelijk. Daarbij neemt Verkoper alle regels die staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht. Meer informatie over het privacybeleid van Verkoper staat vermeld in de privacyverklaring op de website van Verkoper.
 3. Verkoper treft maatregelen om persoonsgegevens op passende wijze te beveiligen tegen verlies onrechtmatig gebruik.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde producten worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat de geleverde producten eigendom blijven van Verkoper totdat Koper al zijn (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
 2. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten mag Koper niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren.
 3. Koper moet steeds al hetgeen doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.
 4. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel andere rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Koper verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Als Verkoper zijn in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verkoper om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die producten terug te nemen.

Artikel 9. Garantie, onderzoek en reclames

 1. De garantie op geleverde producten is beperkt tot de productgarantie zoals door de leverancier aan Verkoper wordt verstrekt, tenzij anders wordt overeengekomen.
 2. Koper is verplicht om de geleverde producten direct nadat deze aan hem ter beschikking zijn gesteld te onderzoeken. Daarbij moet Koper onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 3. Eventuele zichtbare gebreken moeten binnen 7 dagen na levering schriftelijk bij Verkoper worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk bij Verkoper worden gemeld. Iedere melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren.
 4. Als van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 5. Koper moet Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. Koper moet de betreffende producten dan ook voor zijn rekening en risico aan Verkoper retourneren.
 6. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte etc. van producten die Verkoper levert, vormen geen reden tot onthouding van goedkeuring door Koper. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, wordt een gemiddelde uit de levering genomen. Er kan dus niet op enkele exemplaren van de geleverde producten worden afgekeurd.
 7. Indien Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten.
 8. Als vaststaat dat een product gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Verkoper het gebrekkige product – naar keuze van Verkoper – vervangen, herstellen of een vergoeding daarvoor aan Koper voldoen. In geval van vervanging is Koper gehouden om de vervangen producten aan Verkoper te retourneren en de eigendom daarvan aan Verkoper over te dragen, tenzij Verkoper anders aangeeft.
 9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen de onderzoekskosten – aan de zijde van Verkoper voor rekening van Koper.

Artikel 10. Overmacht

 1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting jegens Koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan – naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor Verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals ziekte of wanprestatie door leveranciers.
 3. Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan Koper.
 4. Als Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte te factureren. Koper is verplicht om deze factuur te voldoen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Verkoper is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Verkoper gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper en/of haar ondergeschikte(n).
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht (artikel 10).
 4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
  1. onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik;
  2. slijtage door normaal gebruik;
  3. onjuist onderhoud;
  4. plaatsing, bewerking en/of verwerking;
  5. omstandigheden waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen zoals (extreme) weersomstandigheden en temperatuurwisselingen.
 6. Verkoper kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 7. Verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Verkoper in het betreffende geval wordt uitgekeerd.
 9. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de overeenkomst, althans voor dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten waarbij Verkoper partij is, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter van het arrondissement Gelderland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst proberen om in onderling overleg een geschil op te lossen voordat een beroep op de rechter wordt gedaan.